ងសដថងសដងដសងសដ ាសដសាដាសដដាដាដា

(កំពង់ធំ)៖ សដថសថដសថដសថ

(កំពង់ធំ)៖ 

(កំពង់ធំ)៖