ងសដថងសដងដសងសដ ាសដសាដាសដដាដាដា

(កំពង់ធំ)៖ hhhhhhhhhhhhhhh

(កំពង់ធំ)៖ 

(កំពង់ធំ)៖