កម្ពុជា សាងសង់អគារទីទួលសុវត្ថិភាព ជាលើកដំបូងក្នុងខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាប ដើម្បីសម្រួលការជម្លៀសពលរដ្ឋពេលជួបទឹកជំនន់

(កំពង់ធំ)៖ កម្ពុជា សាងសង់អគារទីទួលសុវត្ថិភាព ជាលើកដំបូងក្នុងខេត្តជុំវិញបឹងទន្លេសាប ដើម្បីសម្រួលការជម្លៀសពលរដ្ឋពេលជួបទឹកជំនន់

(កំពង់ធំ)៖ 

(កំពង់ធំ)៖